fbpx

Download hier de algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder;
Voedingsdeskundige: Job van Sas, zelfstandig praktiserend onder de handelsnamen, Bewuste
lifestyle en Geneeskracht, gevestigd te Arnhem.
Cliënt: de persoon aan wie door de voedingsdeskundige advies en begeleiding verleend
wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger.
Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de voedingsdeskundige is verwezen.
Website: www.bewustelifestyle.nl
Traject voor bepaalde duur: Een overeenkomst voor meerdere gesprekken op basis van de
tarieven op de website.
Geneesmiddelen: Middelen die in een normale winkel en/of drogisterij, zonder doktersrecept
te koop zijn.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Op alle overeenkomsten tussen Bewuste lifestyle enerzijds en de cliënt anderzijds zijn
uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Afwijkingen van deze Algemene
Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door Bewuste lifestyle zijn
bevestigd. In dit geval blijven overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming, wijziging en duur van de overeenkomst
3.1 Totstandkoming. De voedingsdeskundige doet op basis van kennismaking en/of intake de
cliënt een aanbod tot begeleiding. De algemene voorwaarden maken deel uit van de
overeenkomst. De overeenkomst komt tot stand wanneer de cliënt het aanbod aanvaardt.
3.2 Duur. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of
strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is
aangegaan, bijvoorbeeld bij een traject voor bepaalde duur.
3.3 Wijziging. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen
inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de voedingsdeskundige schriftelijk heeft
ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen. Wijzigingen van dan wel aanvullingen
op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of in geval
van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

Artikel 4. Uitvoering opdracht
De voedingsdeskundige bepaalt de wijze waarop de behandelingen worden uitgevoerd, maar
dit zal altijd in overleg gebeuren met de cliënt.

De voedingsdeskundige kan een evaluatie opstellen na een consult, met hierin wat er 
besproken is met de cliënt en de adviezen die zijn gegeven door de voedingsdeskundige, de evaluatie dient als geheugensteun voor de cliënt. De evaluatie zal verstuurd worden naar het e-mailadres van de cliënt door de voedingsdeskundige, als bijlage in de vorm vaneen pdf-bestand.

De betreffende evaluatie(s) zullen door de voedingsdeskundige 5 jaar bewaard worden.

Artikel 5. Annulering
Afspraken dienen telefonisch of per e-mail, minimaal 24 uur voor de afspraak geannuleerd te
worden. Bij annulering korter dan 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt het gehele
consultbedrag verschuldigd. De voedingsdeskundige is in redelijkheid gerechtigd een reeds
geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dit zal de voedingsdeskundige eveneens
minimaal 24 uur vóór het afgesproken tijdstip kenbaar maken.

Artikel 6. Geheimhouding
Voedingsdeskundige is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de
uitvoering van de behandelingen zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie
van vertrouwelijke aard die hem door cliënt ter beschikking is gesteld. Deze geheimhouding
geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregelen voedingsdeskundige een informatieplicht
opleggen en gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt
tegen het openbaar en publiekelijk toegankelijk bekend maken.

Artikel 7. intellectueel eigendom

De voedingsdeskundige behoudt ten allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen,
plannen, documenten, afbeeldingen en/of hierop betrekking hebbende informatie en “bewuste
leefstijl”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog
verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin
genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de voedingsdeskundige nog
geheel nog gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch
ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden
gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door de
voedingsdeskundige verstrekt zijn.

 

Artikel 8. Overmacht
Indien de voedingsdeskundige zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet
behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, worden die
verplichtingen opgeschort tot op het moment dat de voedingsdeskundige alsnog in staat is
deze op de overeengekomen wijze na te komen.

Artikel 9. Tarieven
De tarieven voor consulten, trajecten en andere verrichtingen zijn gebaseerd op de meest
recente tarievenlijst en/of worden vermeld in de offerte voor de betreffende dienstverlening.
De tarieven van de voedingsdeskundige zijn niet afhankelijk van de uitkomst van de
verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van
de voedingsdeskundige en is verschuldigd naar mate door voedingsdeskundige
werkzaamheden ten behoeve van cliënt zijn verricht.
Indien cliënt later komt dan de afgesproken tijd, wordt deze tijd verrekend met de afgesproken
consulttijd, zodat eventuele volgende cliënten hier geen hinder van ondervinden.
Voedingsdeskundige behoudt het recht de tarieven te wijzigen. Wijziging van de tarieven wordt
bij een individueel consult mondeling aan cliënt doorgegeven.
In overige zaken zullen tariefswijzigingen schriftelijk worden gecommuniceerd. Gedurende de
looptijd van een traject voor bepaalde tijd worden de tarieven niet gewijzigd.

Artikel 10. Facturering en betaling
Bij facturering dient het factuurbedrag door cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum te
worden voldaan op bankrekening NL27 RABO 0162 4501 25 van Rabobank t.n.v. Job van Sas.
Indien cliënt niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader
overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft de
voedingsdeskundige, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de
vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van
algehele voldoening. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of
buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van cliënt.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
De voedingsdeskundige is niet aansprakelijk voor vermissing en/of diefstal van of schade aan
goederen van de cliënt. Zowel direct als indirect. De voedingsdeskundige geeft op geen
enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor
medische complicaties en/of gevolgschade voortvloeiend uit of verband houdend met de
opvolging door de cliënt van door de voedingsdeskundige verstrekte adviezen, tenzij er
sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van de voedingsdeskundige.

De voedingsdeskundige sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van ziekte en/of
gezondheidsklachten voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt
van door de voedingsdeskundige verstrekte adviezen.

De cliënt verklaard bij het overeenstemmen van deze voorwaarde op de hoogte te zijn van het feit dat de voedingsdeskundige niet wettelijk of officieel gecertificeerd is voor het beroep voedingsdeskundige.
De voedingsdeskundige zal dan ook geen adviezen verstrekken of diensten verschaffen die uitsluitend binnen dit beroeps kader vallen maar is wel werkzaam als algemene therapeut of coach.

De aansprakelijkheid van de voedingsdeskundige is beperkt tot de verkregen vergoeding voor
de betreffende diensten en te allen tijde tot het bedrag dat in het desbetreffende geval
onder de aansprakelijkheidsverzekering van de voedingsdeskundige wordt uitbetaald. Indien
de assuradeur van de voedingsdeskundige om welke reden dan ook niet tot uitkering
overgaat, zal de aansprakelijkheid van de voedingsdeskundige te allen tijde beperkt worden
tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult.

Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in
aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook
ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de
voedingsdeskundige nimmer aansprakelijk.

De voedingsdeskundige is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van
onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect. De
cliënt verklaart zich ervan bewust te zijn dat de voedingsdeskundige niet beschikt over
expertise op medisch gebied. Indien de cliënt tijdens of binnen een periode van een half jaar
na afloop van de behandeling door de voedingsdeskundige wordt behandeld door een arts of
paramedicus zal hij deze voor de aanvang van de behandeling informeren over de
behandeling door de voedingsdeskundige.

De voedingsdeskundige is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik, de kwaliteit
en samenstelling van de door hem geadviseerde supplementen en/of geneesmiddelen. De
leverancier van deze supplementen, geneesmiddelen, is hiervoor verantwoordelijk.

Artikel 12. Opzegging
Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening
is dat de uitvoering daarvan niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en
eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig
aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. Indien door de opdrachtgever tot voortijdige
beëindiging wordt overgegaan, heeft Bewuste lifestyle desalniettemin recht op betaling van
de volledige, overeengekomen normaliter verschuldigde bedragen, inclusief vergoeding van
de gemaakte en eventueel nog te maken kosten, tenzij anders en schriftelijk
overeengekomen.

Bewuste lifestyle behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen indien de
opdrachtgever daar vanwege zijn/haar gedrag of anderszins aanleiding toe geeft. Beëindiging
op deze grond zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en
laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling aan Bewuste lifestyle van de
volledige, overeengekomen normaliter verschuldigde bedragen, inclusief vergoeding van de
gemaakte en eventueel nog te maken kosten, tenzij anders en schriftelijk overeengekomen.

Artikel 13. Toepasselijk recht en alternatieven bij geschillen
Op alle overeenkomsten tussen cliënt en voedingsdeskundige waarop deze algemene
voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die
verband houden met overeenkomsten tussen cliënt en voedingsdeskundige, waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter
behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de
voedingsdeskundige zijn woonplaats heeft. Als alternatief op de bemiddeling door de rechter
kan in overleg met cliënt gekozen worden voor bemiddeling door onafhankelijke derden of
mediation.

 

Artikel 1. Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder;
Voedingsdeskundige: Job van Sas, zelfstandig praktiserend onder de handelsnamen, Bewuste
lifestyle en Geneeskracht, gevestigd te Arnhem.
Cliënt: de persoon aan wie door de voedingsdeskundige advies en begeleiding verleend
wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger.
Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de voedingsdeskundige is verwezen.
Website: www.bewustelifestyle.nl
Traject voor bepaalde duur: Een overeenkomst voor meerdere gesprekken op basis van de
tarieven op de website.
Geneesmiddelen: Middelen die in een normale winkel en/of drogisterij, zonder doktersrecept
te koop zijn.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Op alle overeenkomsten tussen Bewuste lifestyle enerzijds en de cliënt anderzijds zijn
uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Afwijkingen van deze Algemene
Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door Bewuste lifestyle zijn
bevestigd. In dit geval blijven overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming, wijziging en duur van de overeenkomst
3.1 Totstandkoming. De voedingsdeskundige doet op basis van kennismaking en/of intake de
cliënt een aanbod tot begeleiding. De algemene voorwaarden maken deel uit van de
overeenkomst. De overeenkomst komt tot stand wanneer de cliënt het aanbod aanvaardt.
3.2 Duur. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of
strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is
aangegaan, bijvoorbeeld bij een traject voor bepaalde duur.
3.3 Wijziging. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen
inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de voedingsdeskundige schriftelijk heeft
ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen. Wijzigingen van dan wel aanvullingen
op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of in geval
van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

Artikel 4. Uitvoering opdracht
De voedingsdeskundige bepaalt de wijze waarop de behandelingen worden uitgevoerd, maar
dit zal altijd in overleg gebeuren met de cliënt.
De voedingsdeskundige geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven
praktijkadres, tenzij onderling anders is overeengekomen. Van elke wijziging van het
praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.

De voedingsdeskundige zal een evaluatie opstellen na elk consult, met hierin wat er
besproken is met de cliënt en de adviezen die zijn gegeven door de voedingsdeskundige,
de evaluatie dient als geheugensteun voor de cliënt. De evaluatie zal verstuurd worden
naar het e-mailadres van de cliënt door de voedingsdeskundige, als bijlage in de vorm van
een pdf-bestand.

De betreffende evaluatie(s) zullen door de voedingsdeskundige 5 jaar bewaard worden.

Artikel 5. Annulering
Afspraken dienen telefonisch of per e-mail, minimaal 24 uur voor de afspraak geannuleerd te
worden. Bij annulering korter dan 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt het gehele
consultbedrag verschuldigd. De voedingsdeskundige is in redelijkheid gerechtigd een reeds
geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dit zal de voedingsdeskundige eveneens
minimaal 24 uur vóór het afgesproken tijdstip kenbaar maken.

Artikel 6. Geheimhouding
Voedingsdeskundige is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de
uitvoering van de behandelingen zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie
van vertrouwelijke aard die hem door cliënt ter beschikking is gesteld. Deze geheimhouding
geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregelen voedingsdeskundige een informatieplicht
opleggen en gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt
tegen het openbaar en publiekelijk toegankelijk bekend maken.

Artikel 7. intellectueel eigendom

De voedingsdeskundige behoudt ten allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen,
plannen, documenten, afbeeldingen en/of hierop betrekking hebbende informatie en “bewuste
leefstijl”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog
verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin
genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de voedingsdeskundige nog
geheel nog gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch
ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden
gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door de
voedingsdeskundige verstrekt zijn.

Artikel 8. Overmacht
Indien de voedingsdeskundige zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet
behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, worden die
verplichtingen opgeschort tot op het moment dat de voedingsdeskundige alsnog in staat is
deze op de overeengekomen wijze na te komen.

Artikel 9. Tarieven
De tarieven voor consulten, trajecten en andere verrichtingen zijn gebaseerd op de meest
recente tarievenlijst en/of worden vermeld in de offerte voor de betreffende dienstverlening.
De tarieven van de voedingsdeskundige zijn niet afhankelijk van de uitkomst van de
verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van
de voedingsdeskundige en is verschuldigd naar mate door voedingsdeskundige
werkzaamheden ten behoeve van cliënt zijn verricht.
Indien cliënt later komt dan de afgesproken tijd, wordt deze tijd verrekend met de afgesproken
consulttijd, zodat eventuele volgende cliënten hier geen hinder van ondervinden.
Voedingsdeskundige behoudt het recht de tarieven te wijzigen. Wijziging van de tarieven wordt
bij een individueel consult mondeling aan cliënt doorgegeven.
In overige zaken zullen tariefswijzigingen schriftelijk worden gecommuniceerd. Gedurende de
looptijd van een traject voor bepaalde tijd worden de tarieven niet gewijzigd.

Artikel 10. Facturering en betaling
Bij facturering dient het factuurbedrag door cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum te
worden voldaan op bankrekening NL27 RABO 0162 4501 25 van Rabobank t.n.v. Job van Sas.
Indien cliënt niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader
overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft de
voedingsdeskundige, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de
vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van
algehele voldoening. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of
buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van cliënt.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
De voedingsdeskundige is niet aansprakelijk voor vermissing en/of diefstal van of schade aan
goederen van de cliënt. Zowel direct als indirect. De voedingsdeskundige geeft op geen
enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor
medische complicaties en/of gevolgschade voortvloeiend uit of verband houdend met de
opvolging door de cliënt van door de voedingsdeskundige verstrekte adviezen, tenzij er
sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van de voedingsdeskundige.

De voedingsdeskundige sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van ziekte en/of
gezondheidsklachten voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt
van door de voedingsdeskundige verstrekte adviezen.

De aansprakelijkheid van de voedingsdeskundige is beperkt tot de verkregen vergoeding voor
de betreffende diensten en te allen tijde tot het bedrag dat in het desbetreffende geval
onder de aansprakelijkheidsverzekering van de voedingsdeskundige wordt uitbetaald. Indien
de assuradeur van de voedingsdeskundige om welke reden dan ook niet tot uitkering
overgaat, zal de aansprakelijkheid van de voedingsdeskundige te allen tijde beperkt worden
tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult.

Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in
aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook
ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de
voedingsdeskundige nimmer aansprakelijk.

De voedingsdeskundige is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van
onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect. De
cliënt verklaart zich ervan bewust te zijn dat de voedingsdeskundige niet beschikt over
expertise op medisch gebied. Indien de cliënt tijdens of binnen een periode van een half jaar
na afloop van de behandeling door de voedingsdeskundige wordt behandeld door een arts of
paramedicus zal hij deze voor de aanvang van de behandeling informeren over de
behandeling door de voedingsdeskundige.

De voedingsdeskundige is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik, de kwaliteit
en samenstelling van de door hem geadviseerde supplementen en/of geneesmiddelen. De
leverancier van deze supplementen, geneesmiddelen, is hiervoor verantwoordelijk.

Artikel 12. Opzegging
Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening
is dat de uitvoering daarvan niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en
eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig
aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. Indien door de opdrachtgever tot voortijdige
beëindiging wordt overgegaan, heeft Bewuste lifestyle desalniettemin recht op betaling van
de volledige, overeengekomen normaliter verschuldigde bedragen, inclusief vergoeding van
de gemaakte en eventueel nog te maken kosten, tenzij anders en schriftelijk
overeengekomen.

Bewuste lifestyle behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen indien de
opdrachtgever daar vanwege zijn/haar gedrag of anderszins aanleiding toe geeft. Beëindiging
op deze grond zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en
laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling aan Bewuste lifestyle van de
volledige, overeengekomen normaliter verschuldigde bedragen, inclusief vergoeding van de
gemaakte en eventueel nog te maken kosten, tenzij anders en schriftelijk overeengekomen.

Artikel 13. Toepasselijk recht en alternatieven bij geschillen
Op alle overeenkomsten tussen cliënt en voedingsdeskundige waarop deze algemene
voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die
verband houden met overeenkomsten tussen cliënt en voedingsdeskundige, waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter
behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de
voedingsdeskundige zijn woonplaats heeft. Als alternatief op de bemiddeling door de rechter
kan in overleg met cliënt gekozen worden voor bemiddeling door onafhankelijke derden of
mediation.